FirstName LastName
Title, Department
Corporate Institute
600 Means Street NW, Suite 210, Atlanta, Georgia 30318
t: 404.xxx.xxxx       c: 404.xxx.xxxx       f: 404.979.2901
email: username@pointsoflight.org